تغذیه برای وزن گیری جنین

تصورعمومی درباره ی تغذیه برای وزن گیری جنین بر این است که تغذیه درست،کافی و سالم میتواند بر وزن گیری جنین موثر باشد که البته تصورغلطی نیست. اما مشکل از آن جایی آغاز میشود که مادران باردار تنها به مسئله تغذیه توجه کرده و از سایر عوامل مهم و موثر در وزن گیری جنین غافل […]