درمان عقب افتادن پريود با زعفران

زنان سالم معمولا هر ٢١ الي ٣٥روز ،بر اثر ريزش سلولهای ديواره داخلي رحم ،خونريزي ماهانه را تجربه مي كنند، اين عادت ماهيانه يا پريود در بعضي بانوان بسيار منظم و به اصطلاح هر ماه درست  سر وقت اتفاق می افتد ولی عده ای از خانمها به دلايل مختلف پريودهايشان نامنظم است و خونريزی ماهانه […]