تاخیر در پریود تا چند روز طبیعی است

تاخیر در پریود تا چند روز طبیعی است اما اگر این مقدار به بیشتر از ۵ روز رسید و این روند همین گونه ادامه داشت، باید نگران باشید و به دنبال علت آن بگردید. موارد زیادی می توانند باعث ایجاد تاخیر در پریود شوند و هر کدام از آن ها نیز درمان متناسب خود را […]